S4C – Ffit Cymru

Cefndir

 

Gydag ymchwil gan Arolwg Cenedlaethol Cymru yn dangos bod 60% o oedolion yng Nghymru dros bwysau, ac 1 ymhob 4 yn ordew, comisiynwyd rhaglen deledu newydd gan S4C i annog a chefnogi pobl Cymru i gadw’n heini ac i fwyta’n iach.

 

Background

With research from the National Survey for Wales showing that 60% of adults in Wales are overweight, and 1 in 4 obese, S4C commissioned this new TV programme to encourage and support the people of Wales in getting fit and healthy.

 

 

 

Y Briff

 

Gweithiodd jamjar gyda S4C, a’i gwmni cynhyrchu, Cwmni Da, i recriwtio pum person i gymryd rhan yn y rhaglen deledu newydd yma – Ffit Cymru. Drwy gydol 8 rhaglen y gyfres, cefnogwyd y cyfranogwyr gan hyfforddwyr ffitrwydd personol, dietegydd a seicolegydd i ailwampio eu ffordd o fyw.

 

Ar ôl recriwtio cyfranogwyr y sioe, symudodd gwaith jamjar ymlaen at hyrwyddo’r gyfres newydd i ddenu gwylwyr, mesur llwyddiant y cyfranogwyr, ac annog pobl Cymru i ddilyn y cynlluniau diet a ffitrwydd yn bywydau eu hunain.

 

The Brief

 

jamjar worked with S4C, and the production company Cwmni Da, to recruit five people to take part in this new TV programme – Ffit Cymru. Over the course of 8 episodes the five participants were supported by a professional personal trainer, dietician and psychologist to overhaul their lifestyles for the better.

 

Once the show’s participants were recruited, our job moved onto promoting the new series to attract viewers, charting the success of the five participants, and encouraging the people of Wales to follow the diet and fitness plans in their own lives.

 

 

 

Beth wnaethon ni:

 

 • Ymgysylltiad rhanddeiliaid
 • Creu cynnwys cyfryngau cymdeithasol – gan gynnwys ffotograffiaeth a chreu fideos.
 • Rheolaeth cyfryngau cymdeithasol – gan gynnwys creu amserlen o bostiau ar draws pob sianel.
 • Cysylltiadau â’r cyfryngau – gan gynnwys creu briffiau cysylltiadau cyhoeddus, straeon newyddion a hysbysebion.
 • Argraffu a Dylunio Digidol – gan gynnwys posteri a graffegau digidol ar gyfer sianeli cymdeithasol.

 

What we did:

 

 • Stakeholder engagement
 • Social media content creation – including videos and photography.
 • Social media management – including post scheduling across all channels.
 • Media relations – including PR briefs, news stories and advertisements.
 • Print and Digital Design – including posters and social graphics.

 

 

 

Canlyniadau

 

 • Gwnaeth dros 200 o bobl wneud cais i fod ar y sioe, rhoddwyd 14 o’r ymgeiswyr trwy ddiwrnod asesu a dewiswyd pum cyfranogwr.
 • 187,899 golygfeydd tudalen gwefan gan gynnwys 47,530 golwg ar y ryseitiau iachus a’r cynlluniau ffitrwydd.
 • 1.8m argraff cyfryngau cymdeithasol.
 • 31.3k ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol.
 • 17m cyrhaeddiad cyfryngau.
 • Roedd y gyfres yn un o sioeau mwyaf poblogaidd S4C yn 2018, yn arwain at Cwmni Da yn cael i gomisiynu am ail gyfres.

 

Results

 

 • Over 200 people applied to be on the show, 14 hopefuls were put through an assessment day and five participants chosen
 • 187,899 website page views of which 47,530 views were of the healthy recipes and fitness plans
 • 1.8m social media impressions
 • 31.3k social media engagements
 • 17m media reach
 • The series was one of S4C’s most popular shows in 2018 resulting in Cwmni Da being commissioned for a second series.