Popeth i Chwarae Amdano


BRANDING I DIGITAL I GRAPHIC DESIGN I CAMPAIGNS I VIDEO I SOCIAL MEDIA I WEB I EVENT PLANNING I BILINGUAL CONTENT

 

The Brief

Merthyr Tydfil County Borough Council’s family team approached us to develop a bilingual campaign with the aim of encouraging parents and carers to make time for play with their children, as well as to give them some tips and ideas on how to facilitate play.

 

Y Briff

Cysylltodd tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful â ni i ddatblygu ymgyrch dwyieithog gyda’r nod o annog rhieni a gofalwyr i wneud amser i chwarae gyda’u plant, yn ogystal â rhoi rhai awgrymiadau a syniadau iddynt ar sut i hwyluso chwarae.

 

What we did – Beth wnaethon ni

Campaign concept

In the first instance, we developed:

 • A concept/theme to hang the campaign on: All to play for. Popeth i Chwarae Amdano.
 • A core message: Play is an essential part of a child’s life. Make time to play. It’s all to play for.
 • A call to action: Visit merthyrfis.org to find out more.

This campaign concept was developed so that it has longevity and can be used year on year.

 

Cysyniad yr ymgyrch

Yn y lle cyntaf, datblygon ni:

 • Cysyniad/thema i ddaearu’n ymgyrch – Popeth i Chwarae Amdano
 • Neges graidd: Mae chwarae’n rhan hanfodol o fywyd plentyn. Gwnewch amser i chwarae. Mae popeth i chwarae amdano.
 • Galwad i weithredu – Ewch i merthyrfis.org am fwy o wybodaeth.

Datblygwyd y cysyniad/thema fel bod ganddo hirhoedledd/hiroesedd a gellir ei ddefnyddio flwyddyn ar ôl blwyddyn.

 

Website content / Cynnwys y Gwefan

 

As the Merthyr Tydfil Family Information Service website was the main shop window for showcasing the benefits of playing, we created several website pages for the campaign.

 • All to play for This page displayed the main campaign video.
 • 10 reasons why play is important – This page explained why as adults it is important that we make sure our children have space, time and the company of others to play.
 • What we can do as adults – This page provided some tips for adults on how they can help facilitate play.
 • 30 days of play – This page gave parents 30 ideas – a play idea a day for a month – to get them started.

 

Gan mai gwefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful oedd prif ffenestr y siop as gyfer arddangos buddion chwarae, fe wnaethon ni greu sawl tudalen gwefan ar gyfer yr ymgyrch.

 

Overarching campaign film 

We created this film to highlight the benefits of play and heard from young people about what they like to do.

 

Ffilm drosfwaol yr ymgyrch

Fe wnaethon ni greu’r ffilm yma i dynnu sylw at fanteision chwarae ac i glywed o bobl ifanc am yr hyn maen nhw’n hoffi ei wneud.

 

 

Launch Event – Playfest

To launch the campaign, we organised a free play festival at the Willows Centre in Troedyrhiw during half term. This gave the local community the opportunity to try out various play ideas and gave us the opportunity to hand out campaign collateral.

 

Digwyddiad Lansio – Playfest

I lansio’r ymgyrch, fe wnaethom drefnu gŵyl chwarae am ddim yng Nghanolfan Willows yn Nhroedyrhiw yn ystod hanner tymor. Rhoddodd hyn gyfle i’r gymuned leol roi cynnig ar syniadau chwarae amrywiol a rhoi cyfle inni ddosbarthu deunydd marchnata’r ymgyrch.

 

Social media campaign

#30daysofplay

We developed a social media campaign for the month of November. Each day during the month, we shared a graphic giving a play idea of the day and encouraged the local community to share photos of their children playing to be in with the chance of winning a £100 Argos gift card.

 

Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol

#30diwrnodochwarae

Fe wnaethom ddatblygu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ar gyfer mis Tachwedd. Bob dydd yn ystod y mis, gwnaethom rannu graffig yn rhoi syniad chwarae o’r diwrnod ac annog y gymuned leol i rannu lluniau o’u plant yn chwarae i fod â’r siawns o ennill cerdyn rhodd Argos gwerth £100.

 

all to play for social campaign

 

Posters and social media graphics

Several posters and social media graphics were created in support of this campaign which were used on the website and on social media:

 • a poster to advertise the Playfest
 • a poster highlighting the 30 play ideas
 • a social media graphic for each day of #30daysofplay

 

Posteri a graffeg cyfryngau cymdeithasol

Crëwyd sawl poster a graffeg cyfryngau cymdeithasol i gefnogi’r ymgyrch hon a ddefnyddiwyd ar y wefan ac ar gyfryngau cymdeithasol:

 • poster i hysbysebu’r ŵyl
 • poster yn tynnu sylw at y 30 syniad chwarae
 • graffig cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pob diwrnod o #30daysofplay

 

 

Digital advertising

Once we had developed a suite of collateral, we distributed this content where we knew our target audience would be active online. Our campaign was advertised through Facebook and Google Display Network advertising.

 

Hysbysebu digidol

Ar ôl i ni ddatblygu cyfres o ddeunydd marchnata, fe wnaethom ddosbarthu’r cynnwys lle roeddem yn gwybod y byddai ein cynulleidfa darged yn weithredol ar-lein. Hysbysebwyd ein hymgyrch trwy hysbysebu Facebook a Google Display Network.

 

Campaign Results – Canlyniadau’r Ymgyrch